Logo MBP Reszel
DKK Reszel
teatr przy stoliku
Kreatywny Klub Seniora
lkk header
dkk
teatr przy stoliku
kks
wstecz
następny

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://biblioteka-reszel.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08 – strona aktualizowana jest na bieżąco.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, – brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów, – część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej (wszystko jest jako tekst) – linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla osób niewidomych

Ułatwienia:
Strona www.biblioteka-reszel.pl ułatwia dostęp dla osób niepełnosprawnych dzięki zainstalowanej wtyczce, która pomaga rozwiązywać problemy z dostępnością, takie jak:

– Zwiększ rozmiar czcionki / tekstu
– Zmniejsz rozmiar czcionki / tekstu
– brazy w skali szarości
– Wysoki kontrast
– Negatywny kontrast
– Jasne tło
– Wyczyść ciasteczka
– Czytelna czcionka

Pod adresem www.biblioteka.reszel.pl dostępne są:
– Dane teleadresowe siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu.
– Informacje o dostępności architektonicznej.
– Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-07-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Bielska – dyrektor, adres poczty elektroniczne dyrektor@biblioteka-reszel.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 7550179. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu, ul. Kolejowa 2a, 11-440 Reszel

– Do budynku Biblioteki prowadzi jedno wejście od ulicy Kolejowej, które posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy Bibliotece nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
– Brak progów oraz szeroko otwierane drzwi na parterze budynku, umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla użytkowników.
– Do Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych (na I piętrze) prowadzą schody, brak jest windy.

Użytkownicy na wózkach inwalidzkich mogą otrzymać wsparcie przeszkolonego pracownika i zostać obsłużeni w Oddziale dla Dzieci (na parterze).

– Brak jest w Bibliotece toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
– Do budynku oraz do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.
– W Bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych. Natomiast znajdują się napisy w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
– W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Czytelnikom ze szczególnymi potrzebami – osobom niewidomym i słabo widzącym, głuchym, oraz tym, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do Biblioteki, Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu umożliwia wypożyczenie czytników elektronicznych oraz bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków na platformie Legimi.

Filia Biblioteczna w Świętej Lipce, Święta Lipka 28

– Lokal Filii znajduje się na I piętrze budynku współdzielonego z lokalami mieszkalnym.
– Do budynku prowadzi wejście od strony podwórza. Brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na piętro prowadzą schody, brak windy.
– Toaleta w lokalu Filii nie jest przystosowana do potrzeb osób na wózku inwalidzkim.
– Do budynku i lokalu Filii można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.
– W Filii nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych. Natomiast znajdują się napisy w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
– W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Loading

Może Ci się również spodoba

Komunikator społecznościowy
Skip to content